2NE1's Vietnamese Info Site

Download

DOWNLOAD

 DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION!

  

Albums/ Singles

2NE1 1st Mini Album I Don’t CareMU||Megavn (Reup by Jenny Omi)
2NE1 1st Full Album To Anyone – MF
2NE1 2nd Mini Album Ugly- MF  
Digital single – FireMF ||MU (Reup by TÔM)
CF Single – Lollipop ft Big bang MF ||MU (Reup by TÔM+[N]hi[R]ie)
2NE1 1st Japanese Mini Album – NOLZA (2011) – MF
Japanese Digital single – Scream – MF
2NE1 1st Japanese Full Album – Collection (2012) – MF

Music Video

[MV]2NE1 – I Don’t Care (HQ) – 001||002||003||004 (Reup by Dracula)
[MV]2NE1 – I Don’t Care –  001||002   (Reup by SaroB3nn0da)
[MV]2NE1 – FIRE (Street ver) MF (Reup by Dra)
[MV]2NE1 – FIRE (Street ver) HQ – 001||002 (Reup by SaroB3nn0da)
[MV]2NE1 – FIRE (Space ver) – MF (Reup by Dra)
[MV]2NE1 – FIRE (Space ver) HQ – 001||002 (Reup by SaroB3nn0da)

Performance:

[Perf] 2NE1 – Fire Debut in SBS Inkigayo 17.05.09MU (Reup by Jenny Omi)
Perf – MF: 001||002||003||004||005  Intro – MF: 001||002  (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – Fire in SBS Inkigayo 31.05.09MU (Reup by Jenny Omi)
 MF : 001||002 (Reup by Dracula)
[Perf] 2NE1 – Fire in SBS Inkigayo 07.06.09MU (Reup by Jenny Omi)
[Perf] 2NE1 – Dressing Room in KBS Music Bank 090612MU(Reup by Jenny Omi)
[Perf] 2NE1 – 20090612 KBS Music Bank – Fire : MU (Reup by SaroB3nn0da)| MF 001||002||003||004||005 (Reup by Dracula)
[Perf] 2NE1 – SBS Inkigayo 090614MU | MF: 001||002||003||004||005 (Reup by SaroB3nn0da)
No1+Encore: MU (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – 20090618 Mnet M!Countdown Hot Debut – Fire: MF 001||002||003 (Reup by Dracula)
.TS MU | MF: 001||002 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – SBS Inkigayo 090621MU | MF: 001||002||003||004||005 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – 20090628 SBS Ingigayo – Fire : MU | MF 001||002 (Reup by Dracula)
[Perf] 2NE1 – 090710 KBS Music bank Pretty Boy, I Don’t Care – MU | MF: 001||002||003||004||005||006||007||008  (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – 090712 SBS Inkigayo I Don’t Care –  MF:001 ||002||003||004||005||006||007 (Reup by SaroB3nn0da)
.avi  – MF: 001||002||003 (Reup by Dracula)
Interview – MF: 001||002||003||004 (Reup by Dracula)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care KBS Music Bank 090717 – MF: 001||002||003||004||005||006 (Reup by SaroB3nn0da)
Winning No1 – MF: 001||002||003 (Reup by SaroB3nn0da)
 
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care SBS Inkigayo 090719 – MF: 001||002||003||004||005||006 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care KBS Music Bank 090724 – MU | MF: 001||002||003||004||005||006 (Reup by SaroB3nn0da)
No1+Encore – MF: 001||002||003||004||005 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care SBS Inkigayo 090726 – MU | MF: 001||002||003||004||005||006 (Reup by SaroB3nn0da)
Multizen: MU | MF: 001||002||003 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care KBS Music Bank 090731 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006 (Reup by SaroB3nn0da)
No1+Encore – MF: 001|002 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care SBS Inkigayo 090802 – MF: 001|002|003|004|005|006 (Reup by SaroB3nn0da)
Multizel: MF (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care KBS Music Bank 090807 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006 (Reup by SaroB3nn0da)
No1+Encore – MF: 001|002 (Reup by SaroB3nn0da)
Waiting Room – MF (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care SBS Inkigayo 090809 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – Last Farewell SBS Inkigayo 090809 – MU | MF: 001|002|003|004 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care KBS Music Bank 090814 – MF: 001|002|003|004|005|006|007 Uploading… (Reup by SaroB3nn0da)
Mutizen – MF: 001|002|003  (Reup by SaroB3nn0da)
Dance Battle (Minzy) in SBS Inkigayo 090816 – MU | MF: 001|002 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care Mnet MCountdown 090827 – MUMF (Reup by SaroB3nn0da)
No1 – MUMF (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care KBS Music Bank 090828 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006|007 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – Mnet 20’s Choice Awards 090828 – MU | MF: 001|002|003|004 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – I Don’t Care SBS Inkigayo 090830 –  MU | MF: 001|002|003|004|005|006 (Reup by SaroB3nn0da)
[Perf] 2NE1 – Pretty Boy SBS Inkigayo 090906 – MU | MF: 001|002|003|004|005 (Reup by SaroB3nn0da)

2NE1 TV

 

2Ne1TV – Ep1 090701 – MU | MF: 001||002||003||004||005||006||007||008||009 (Reup by Pút Pít, SaroB3nn0da)
2Ne1TV – Ep2 090708 – MU | MF: 001||002||003||004||005||006||007||008 (Reup by SaroB3nn0da)
2NE1TV – Ep3 090715 – MU | MF: 001||002||003||004||005||006||007||008||009 (Reup by SaroB3nn0da)
2NE1TV – Ep4 090722 – MU | MF: 001||002||003||004||005||006||007||008 (Reup by SaroB3nn0da)
2NE1TV – Ep5 090729 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006|007 (Reup by Pút Pít, SaroB3nn0da)
2NE1TV – Ep6 090805 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006|007 |008 (Reup by Pút Pít)
2NE1TV – Ep7 090812 – MU | MF: 001|002|003|004  (Reup by Pút Pít)
2NE1TV – Ep8 090819 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006|007|008 (Reup by Pút Pít)
2NE1TV – Ep9 090826 – MUMF: 001|002|003|004|005|006|007|008 (Reup by Pút Pít)
2NE1TV – Ep10 P1 090902 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006|007 (Reup by Pút Pít)
2NE1TV – Ep10 P2 090902 – MU | MF: 001|002|003|004|005|006|007 (Reup by Pút Pít)

Interviews

Dara in Philippine Talk Show 090826 –  MU | MF: 001|002 (Reup by SaroB3nn0da)
2NE1 in Mnet Wide News Interview 090827 –  MU | MF (Reup by SaroB3nn0da)
2NE1 – Fila CF Interview on Midnight TV Entertainment – MU | MF (Reup by SaroB3nn0da)

Radio Shows

[Radio] 2NE1 090610 CHJ SBS Power TimeMegavn|| MU(Reup by Jenny Omi)
[Radio]2NE1 – 20090619 KBSR Hong Jing Yeong Cool FM – MF 001||002 (Reup by Dracula)
[Radio]2NE1 – 090716 KBS 2FM Maybee Volume Up – MF: 001|002  (Reup by SaroB3nn0da)
[Radio]2NE1 – 090721 MBC FM4U Hyun Young’s Music Party – MF  (Reup by SaroB3nn0da)
[Radio]2NE1 – 090730 SBS Power FM – MF: 001|002|003  (Reup by SaroB3nn0da)
[Radio]2NE1 – 090730 KBS FM Kiss the Radio – MF: 001|002|003|004 (Reup by SaroB3nn0da)

Shows

[Talkshow] 2NE1 KBS SketchBook 090710 – MU | MF: 001||002||003||004||005 (Reup by SaroB3nn0da)

CFs

2Ne1 – CF 11st – MUMF (Reup by SaroB3nn0da)

Awards

2NE1 in 090610 Cyworld Digital Music AwardsMegavn|| MU(Reup by Jenny Omi)
2NE1 – 20090611 Y-STAR News – CyWorld Digital Music Awards: MF 001||002 (Reup by Dracula)
2NE1 in Mnet 20’s Choice Awards 090828 – MU | MF: 001|002|003|004 (Reup by SaroB3nn0da)

Other

2NE1 – Making 11st CF – MU | MF (Reup by SaroB3nn0da)

Video Pre – debut:

MinJy:

Dance Stage Performance – MF (Reup by Dra)
Trainee Clip – MF (Reup by Dra)
Dance Practices (Deja vu) – MF (Reup by Dra)

CL:

So sick – MF (Reup by Dra)
Rap Practices (3 song) – MF (Reup by Dra)

Park Bom:

Vocal Practice (We ride) – MF (Reup by [N]hi_[R]ie)
[MV]Tell me once more – MF (Reup by Dra)
Vocal Practice – MF (Reup by [N]hi_[R]ie)
Anystar CF featuring Park Bom – MF 001||002||003||004||005 (Reup by SaroB3nn0da)

MinJy and CL:

Dancing  – MF (Reup by Dra)

Vietsub Video

[Vietsub] 2NE1 – FIRE (Street ver) MU || Megavn || MF 001 | 002
[Vietsub][Karaoke] 2NE1 – FIRE (Street ver) MU ||Megavn||MF 001|002
[Vietsub] 2NE1 – Making of Fire MV MU|| Megavn||MF
[Vietsub] 2NE1 Park Bom with Big Bang G-Dragon & TOP – We Belong Together MV MU||MF 001|002
[Vietsub] 2NE1 Park Bom with Big Bang G-Dragon & TOP – Forever with you MV MU||MF: 001|002
[Vietsub] 2NE1 – SBS Inkigayo Interview 090531 MU||MF
[Vietsub] 2NE1 Park Bom, Lee Hyo Ri, Lee Jun Ki – AnyStar CF MU||MF: 001|002
[Vietsub]Kim Ji Eun – Tell Me Just Once MV (cast: 2NE1 Park Bom)MU||MF
[Vietsub]Gummy (ft. Big Bang TOP) – I’m Sorry MV (cast: 2NE1 Dara)MU||MF: 001|002
[Vietsub] 2NE1 – Park Kyung Lim Starry Night 02.06.09 (1st half) MU||MF: 001|002|003
 
Advertisements

36 responses

 1. Akanesatomy

  2NE1 – cai ten se nam ju trai tim minh tip theo BB day!!

  Tháng Năm 28, 2009 lúc 3:30 Chiều

 2. Pingback: [Vietsub] 2NE1 Sandara Park in Gummy’s “I’m sorry” MV &; 2NE1 Park Bom in Kim Ji Eun’s “Tell Me Just Once” MV « 2ne1vn

 3. Dara_cute

  Nếu được, các bạn có thể up link lên MF được ko?
  Cám ơn các bạn nhiều. ^^

  Tháng Sáu 8, 2009 lúc 10:14 Sáng

 4. lightr

  XD! Tuyet that day! Cam on ban nhieu lam nhe!

  Tháng Sáu 10, 2009 lúc 3:45 Chiều

 5. clover

  i love 2NE1 and bb. they so wonderful

  Tháng Sáu 22, 2009 lúc 2:39 Chiều

 6. ming dang tim` [vietsub] we belong together( 2Ne1 cover from bb) cac’ giup minh` nha

  Tháng Sáu 22, 2009 lúc 2:44 Chiều

 7. ca’m on nhiu`

  Tháng Sáu 22, 2009 lúc 2:44 Chiều

 8. wow
  thax các bạn rất nhiều
  tớ tìm mấy cái pre debbut này lâu lắm rồi
  tớ cũng thik sub nữa
  nhưng liệu các bạn có thể up dùm lên MF đc ko
  tớ ko down đc = MU 😦

  Tháng Bảy 10, 2009 lúc 7:10 Chiều

 9. By bé

  các ss ơi TT ^ TT
  các ss up lên MF đc. heng ;;) em năn nỉ đấy :”>
  nhà em down = MU nó bị làm sao y :-s ko xem đc. :-s

  Tháng Bảy 11, 2009 lúc 12:41 Chiều

 10. Pingback: 2NE1 – Download « 2ne1vn

 11. thao

  Comeback nang qua ca nha oi, convert bot cho nhe ti di

  Tháng Bảy 16, 2009 lúc 11:50 Sáng

 12. Christina

  do you have these videos in MU? i can’t use MF 😦 thanks:D..oh! and in an avi format? my hard disk is almost full too..thanks!

  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 3:20 Chiều

 13. I’m sorry. I have .tp and .ts file. Because they’re HD.
  I’m uploading these video in Megaupload.
  Thank you.

  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 7:15 Chiều

 14. Christina

  oh okay:D it’s fine..i will download as soon as the MU is up. thank you! 😀

  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 4:40 Sáng

 15. lossy

  Bây h mới để ý cái em xinh xinh trong clip I’m Sorry -Gummy là Dara, tuy giọng yếu nhưng đc cái em này xinh thật.

  Tháng Tám 7, 2009 lúc 10:11 Sáng

 16. Pingback: [Download] Dance Battle (Minzy) in SBS Inkigayo 090816 + 2NE1 I Don’t Care in Music Bank 090814 + and more « 2ne1vn

 17. lossy

  Có ai có clip bài Let’s Go Party( live y’) share cho tớ link với, tớ xem trên youtube mà ko biết cách down. chán ơi là chán

  Tháng Mười Một 3, 2009 lúc 9:25 Chiều

  • GàBông

   live trong chương trình chuseok special hay chương trình nào huh bạn?

   Tháng Mười Một 4, 2009 lúc 1:00 Chiều

 18. lossy

  miễn là có clip thôi, còn chương trình nào cũng đc mà bạn 😀 , link mega 1280 hoắc mediafile thì tuyệt nhất trần đời

  Tháng Mười Một 7, 2009 lúc 4:05 Sáng

 19. Crackbe

  ua?
  2ne1tv ep 1 dau

  Tháng Một 2, 2010 lúc 9:41 Sáng

 20. stranger

  híc bạn ơi ko có mv Fire live on inkigayo June 28 àk…tìm mỏi mắt ko thấy…kết mỗi cái đấy =.=”

  Tháng Một 17, 2010 lúc 2:16 Chiều

 21. TYTY_ANTYSHIT9

  PAY H KON IU 4GAI HON KA BB NUA. DEN NAM NGU MA KON MO THAY ME.BOM CO MA^^. MA SAO GIONG ME I NGE FE DA MAN ZAY

  Tháng Ba 13, 2010 lúc 5:51 Chiều

 22. Mr. Đức

  Mình là Fan 2ne1. Nếu là admin blog thì liên hệ qua cho mình yh : lovingyou_forever_9299@yahoo.com
  Mình muốn lập 1 4rum fan 2ne1, rất mong được sự ủng hộ của bạn 🙂
  Pm qua yh mình nhé.

  Tháng Chín 18, 2010 lúc 10:02 Sáng

  • 2NE1 Number 1

   thy` day da~ la` mot. wed lien wan den cac nang goi` do u wed nay cap nhap tat ca~ cac’ thong tin cua cac nang ni` kg phai~ cua~ minh nhung cua~ 1 nguoi ban wen wa wed nay wed nay cua~ ban ay’ minh chi~ tin tuong o~ 2NE1vn.wordpress.com thoi day du~ thhong tin trong ngay cua~ cac nang nhung hoat dong cua hay ji` do deu day du~ trong day ni` 2NE1 No.1 Noy yah!!! 2NE1vn.wordpress.com NO.2

   Tháng Chín 18, 2010 lúc 2:07 Chiều

 23. Kandy

  Cho mình hỏi 2ne1TV này là season1 hay season2 vậy?

  Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 12:49 Sáng

  • Season 1 bạn ạ, đang thiếu uploader nên chúng tớ chưa cập nhật được 2ne1tv s2, bạn thông cảm.

   Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 7:49 Sáng

 24. KutePinky

  Mình mún kiếm 4 gái trong ctrình strong heart áh. Nhưg kiếm wàj mà hok cóa Vietsub. Nếu ai có thì mách m nha 😡

  Tháng Hai 25, 2011 lúc 6:15 Chiều

 25. toi la toi ghien tat ca !!! i love 2ne1

  Tháng Năm 20, 2011 lúc 9:25 Chiều

 26. i_s2_2ne1_ko_co_nghia_la_s2_bb

  ho?j the^m
  pa.n co’ bo^. a?nh thoi trang cu?a 2ne1 chu.p cho ha~ng thoi trang adidas ko
  choa mj`nh xjn

  Tháng Năm 21, 2011 lúc 4:24 Chiều

 27. mập

  admin ơi có thể cho link down MV I’m the best và Lonely HD đc không vậy!

  Tháng Bảy 1, 2011 lúc 10:34 Chiều

 28. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Tháng Mười 13, 2011 lúc 7:38 Sáng

 29. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  Tháng Mười 15, 2011 lúc 3:10 Sáng

 30. Hôm nay là một ngày vui, phải ăn mừng nhỉ các bạn. Mặc dù 2NE1 của chúng ta bị SNSD qua mặt. Nhưng chúng ta căn cứ vào 4 đề cử của 2NE1 đều đứng nhất để ăn mừng kèm theo 2 giải thưởng lớn kia nữa. ♥♥♥♥♥ 2NE1

  Tháng Mười Một 29, 2011 lúc 11:59 Chiều

  • blackjack_love_2ne1

   dung roy nhug luc nao blackjck cug o pen canh 2ne1 ma dug ko zay

   Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 7:40 Chiều

 31. blackjack_love_2ne1

  mjh ko koa pic up cki cko mjh voi cac ss oy

  Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 7:35 Chiều

 32. blackjack_love_2ne1

  2ne1 cua ckung ta luc nao cug la number 111111111111111 het blackjack love 2ne1

  Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 7:38 Chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s